december 4, 2021
Höjeådalens naturreservat
I december fattade tekniska nämnden beslut om att inrätta ett naturreservat i Höjeådalen.